Haberler
 • • ?in ile ABD aras?nda "ma?dur" tart??mas?

  ?in D??i?leri Bakanl??? S?zcüsü Geng Shuang, ?in-ABD ticaret müzakerelerinde ortaya ??kan her ?alkant?ya, ABD'nin verdi?i s?zlerden d?nmesinin ve dürüst davranmamas?n?n yol a?t???n? belirterek, ABD'nin as?ls?z ithamlarla ?in'i su?layarak kendisine "ma?dur" rolü vermeye ?al??t???n? kaydetti.

Ekonomi
 • • ABD'nin Huawei'ye ticari k?s?tlamalar? ?irkette nas?l yank?land??

  ABD'nin ?inli teknoloji devi Huawei'ye ticari k?s?tlamalar getirilece?ini duyurmas? haftan?n en dikkat ?eken geli?mesi oldu. Bu geli?menin üzerine Google'?n da Huawei'nin Android i?letim sistemine eri?imini s?n?rland?raca??n? a??klamas?, beraberinde bir?ok soru getirdi.
Toplum ve Ya?am
 • • ?in'de ?ok ?nemli bir kelime: Gaokao

  Gaokao, üniversiteye giri? s?nav?n?n ?ince kar??l???. Bir?ok ülkede oldu?u gibi ?in'de de ??renciler i?in en ?nemli s?nav ve Türkiye'deki muadili LYS. S?z konusu ülke dünyan?n en kalabal?k ülkelerinden ?in olunca rakamlar ve s?nav ?ekli gayet tabii biraz farkl? oluyor.
?in-Türkiye ?leti?imi
Turizm
 • • Asya medeniyetlerinin kazand?rd??? kent simgeleri

  Asya, dünyan?n en eski medeniyetleri olan ?in, Hindistan ve Babil'in do?du?u yer. Bu medeniyetlerin her biri dünyaya farkl? mimari tarzlar ve kent simgeleri sundular. Beijing'de düzenlenen Asya Medeniyetler Diyalo?u Konferans?'n?n sona ermesiyle birlikte Asya medeniyetlerinin kent simgelerine bir g?z atal?m.

Kültür