• Η συνεργασ?α ε?ναι η μ?νη σωστ? επιλογ? για την Κ?να και τι? ΗΠΑ

  Η Κ?να δημοσ?ευσε την Κυριακ? την Λευκ? Β?βλο ?Η θ?ση τη? Κ?να? για τι? οικονομικ?? και εμπορικ?? διαβουλε?σει? μεταξ? Κ?να? και ΗΠΑ?, υπογραμμ?ζοντα? ?τι η συνεργασ?α ε?ναι η μ?νη σωστ? επιλογ? μεταξ? τη? Κ?να? και των Ηνωμ?νων Πολιτει?ν, και το αμοιβα?ο ?φελο? ε?ναι ο μ?νο? δρ?μο? προ? ?να καλ?τερο μ?λλον.
 • Λευκ? β?βλο?: ο εμπορικ?? εκφοβισμ?? των ΗΠΑ ζημι?νει τον κ?σμο

  Τα προστατευτικ? μ?τρα για το εμπ?ριο που ?λαβαν οι ΗΠΑ αντιβα?νουν στου? καν?νε? του ΠΟΕ, βλ?πτουν το πολυμερ?? εμπορικ? σ?στημα, διαταρ?σσουν σοβαρ? τι? παγκ?σμιε? βιομηχανικ?? αλυσ?δε? και τι? αλυσ?δε? εφοδιασμο?, υπονομε?ουν την εμπιστοσ?νη των αγορ?ν και αποτελο?ν σοβαρ? πρ?κληση για την παγκ?σμια οικονομικ? αν?καμψη και σοβαρ? απειλ? για την τ?ση οικονομικ? παγκοσμιοπο?ηση.
  Επικοινων?α
  • +86-10-68892062
  • greek@cri.cn
  • 16A Shijingshan RD, Beijing, China T.K. 100040